JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Förvaltningsrätten i Uppsala upphäver beslut om licensjakt efter varg i Västmanlands län

[2016-01-29] Förvaltningsrätten i Uppsala

Beslutet av Länsstyrelsen i Västmanlands län den 11 november 2015 att tillåta licensjakt efter varg i Färnareviret i Västmanlands län strider mot ett EU-direktiv och svensk lagstiftning, bedömer förvaltningsrätten i en dom.

Enligt länsstyrelsens beslut skulle jakt på högst sex vargar få bedrivas fr.o.m. den 2 januari 2016 t.o.m. den 15 februari samma år. Efter överklagande fastställde Naturvårdsverket i huvudsak länsstyrelsens beslut. Verkets beslut överklagades till Förvaltningsrätten i Uppsala, som den 29 december 2015 beslutade att det överklagade beslutet tills vidare inte skulle gälla.  

Förvaltningsrätten har nu avgjort målet slutligt. Rätten konstaterar i sin dom att den svenska vargpopulationen åtnjuter ett strikt skydd enligt EU:s s.k. art- och habitatdirektiv, där förbud mot dödande är av central betydelse. Enligt direktivet får medlemsstaterna dock under vissa specifikt angivna förutsättningar göra undantag från detta förbud.

Förvaltningsrätten anser att länsstyrelsens syfte med licensjakten – att minska de socioekonomiska konsekvenserna och förbättra möjligheterna för tamdjurshållning – i sig kan vara ett acceptabelt motiv för undantag från det strikta skyddssystemet för varg. Rätten konstaterar dock att det i länsstyrelsens beslutsunderlag saknas tydligt stöd för att licensjakten motiverar ett undantag från det strikta skyddssystemet. Enligt förvaltningsrättens mening har länsstyrelsen inte visat att det beslutade undantaget om licensjakt är ändamålsenligt, dvs. att man genom licensjakt skulle uppnå syftet att minska de socioekonomiska konsekvenserna och förbättra möjligheterna för tamdjurshållning. Då jakten i Västmanlands län enligt förvaltningsrätten även får anses förhållandevis omfattande och då det enligt rättens mening alltså endast finns ett svagt stöd för att syftet med licensjakten ska uppnås, har beslutet inte heller ansetts vara proportionerligt. Underinstansernas beslut om licensjakt har därför upphävts.

- Det är viktigt att understryka att förvaltningsrätten inte ifrågasätter att förekomst av varg kan medföra konsekvenser ur ett socioekonomiskt perspektiv. Rättens uppgift har emellertid varit att bedöma om länsstyrelsen visat att man utifrån det befintliga regelsystemet haft fog för att besluta om licensjakt, mot bakgrund av det strikta skyddssystem som finns för varg. Förvaltningsrätten har funnit att länsstyrelsen inte kunnat visa detta, säger rådmannen Eva Frånlund Althin.


Bifogade filer:

Dom i mål 6761-15


Senast ändrad: 2016-01-29

För mer information kontakta:

Eva Frånlund Althin
Rådman
018-431 63 24

Målnummer:

6761-15